Please enter a search term:

Yleiset sopimusehdot - AGB

Soveltamisala ja määritelmät

 • Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "OVT") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, palveluihin ja toimituksiin, jotka on tehty tai toimitettu mprofi AG:n (jäljempänä "virasto") ja sen asiakkaiden (jäljempänä "asiakas") välillä, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 • Asiakas tunnustaa näiden yleisten sopimusehtojen voimassaolon antamalla toimeksiannon toimistolle tai käyttämällä toimiston palveluita. Asiakkaan poikkeavia tai ristiriitaisia ehtoja ei tunnusteta, ellei toimisto ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt niiden voimassaoloa.
 • Termistä "digitaalinen toimisto" käytetään myös termiä "toimisto" seuraavassa. Termillä "asiakas" tarkoitetaan sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä ja henkilöyhtiöitä, jotka toimivat kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

Sopimuksen tekeminen

 • Viraston tarjoukset ovat muuttuvia ja sitomattomia. Sopimus syntyy vasta, kun virasto vahvistaa tilauksen kirjallisesti tai kun sovitut palvelut toimitetaan.
 • Virastolla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi. Virasto on vastuussa alihankkijoiden käytöksestä kuten omasta käytöksestään.

Palvelujen kuvaus ja laajuus

 • Virasto tarjoaa palveluja digitaalisen viestinnän alalla, kuten verkkosivustojen luominen ja ylläpito, verkkomarkkinointi, sosiaalisen median hallinta, hakukoneoptimointi, graafinen ja verkkosuunnittelu sekä ohjelmistojen ja sovellusten kehittäminen.
 • Toimiston tarjoamien palvelujen tarkka laajuus määritellään asianomaisessa sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Palvelujen laajuuden muutokset tai lisäykset edellyttävät kirjallista muotoa ja molempien osapuolten suostumusta.
 • Virastolla on oikeus tarjota sovitut palvelut osissa, jos se on Asiakkaan kannalta kohtuullista eikä tilauksen kokonaisvaltainen onnistuminen vaarannu.

Asiakkaan velvollisuudet

 • Asiakas on velvollinen toimittamaan Virastolle kaikki tilauksen toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, materiaalit ja asiakirjat hyvissä ajoin ja sopivassa muodossa.
 • Asiakas vastaa toimittamiensa tietojen, materiaalien ja asiakirjojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Virasto ei ole velvollinen tarkistamaan niiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä.
 • Asiakkaan on varmistettava, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja lisenssit toimittamaansa aineistoon ja että viraston käyttö sopimuksen toteuttamisen yhteydessä ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
 • Asiakas on velvollinen tarkastamaan viraston toimittamat palvelut välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen ja ilmoittamaan viipymättä kirjallisesti mahdollisista puutteista. Jos asiakas ei ilmoita puutteista ajoissa, palvelut katsotaan hyväksytyiksi.

Palkkio ja maksuehdot

 • Viraston suorittamista palveluista maksettava korvaus määritellään asianomaisessa sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Jollei toisin sovita, korvaus perustuu sopimuksen tekohetkellä voimassa olevaan viraston hinnastoon.
 • Virastolla on oikeus vaatia kohtuullisia ennakkomaksuja tai ennakkomaksuja. Pidempiaikaisissa hankkeissa tai toistuvien palvelujen tarjoamisessa virasto voi sopia kuukausittaisesta tai neljännesvuosittaisesta laskutuksesta.
 • Kaikkiin sovittuihin hintoihin ei sisälly kulloinkin voimassa olevaa lakisääteistä arvonlisäveroa.
 • Viraston laskut erääntyvät maksettaviksi ilman vähennyksiä 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muusta maksuajasta ole sovittu. Jos asiakas laiminlyö maksun suorittamisen, virastolla on oikeus vaatia lakisääteistä viivästyskorkoa sekä muistutuskuluja.

Takuu ja vastuu

 • Virasto vastaa sovittujen palvelujen virheettömästä ja sopimuksenmukaisesta suorittamisesta. Virasto on velvollinen toimittamaan virheiden ilmetessä jälkikäteen suorituksen, joka voidaan toteuttaa viraston harkinnan mukaan korjaamalla virhe tai toimittamalla virheetön palvelu.
 • Jos jälkitoimitus epäonnistuu, asiakkaalla on oikeus alentaa hintaa asianmukaisesti tai peruuttaa sopimus. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset virheiden vuoksi on suljettu pois, ellei virasto ole vastuussa tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
 • Virasto ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheistä, viivästyksistä tai katkoksista tietojen siirrossa, teknisten laitteiden toimintahäiriöistä, virheellisestä sisällöstä, tietojen katoamisesta tai poistamisesta tai viruksista, ellei virasto ole aiheuttanut tällaisia vahinkoja tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
 • Viraston vastuu muista vahingoista rajoittuu tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen. Vastuu välillisistä vahingoista, virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista tai voiton menetyksestä suljetaan pois, mikäli pakottavat lakisääteiset vastuusäännökset eivät ole ristiriidassa tämän kanssa.
 • Vastuunrajoituksia sovelletaan myös viraston apulaisiin ja alihankkijoihin.
 • Takuuaika on kaksitoista kuukautta palvelun vastaanottamisesta, ellei laissa ole säädetty pidemmästä määräajasta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

 • Virasto myöntää asiakkaalle sovittuun tarkoitukseen tarvittavat käyttöoikeudet sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tuotettuihin palveluihin. Ellei toisin sovita, asiakas saa tuotettuihin palveluihin yksinkertaisen, ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden.
 • Käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle vasta, kun sovittu korvaus on maksettu kokonaisuudessaan.
 • Toimisto pidättää oikeuden käyttää tuottamiaan palveluita referenssikohteina ja viitata niihin oman mainonnan yhteydessä, mikäli se on asiakkaalle kohtuullista.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

 • Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaiken sopimuksen täyttämisen yhteydessä saamansa tiedon toisen osapuolen liikesalaisuuksista ja luottamuksellisista tiedoista, eivätkä luovuta niitä kolmansille osapuolille tai käytä niitä omiin tarkoituksiinsa, ellei se ole välttämätöntä sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.
 • Toimisto sitoutuu noudattamaan tietosuojalainsäädännön säännöksiä ja käsittelemään asiakkaan henkilötietoja ainoastaan sopimuksen tarkoituksen puitteissa. Virasto toteuttaa kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi.

Loppumääräykset

 • Näiden yleisten sopimusehtojen muutokset ja täydennykset sekä liitännäissopimukset on tehtävä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisuuden vaatimuksesta luopumista.
 • Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen määräys on tai tulee pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen sijasta katsotaan sovituksi sellainen pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen määräys, joka vastaa lähinnä pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen merkitystä ja tarkoitusta.
 • Näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan sen maan lakia, jossa virastolla on sääntömääräinen kotipaikka, lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä ja YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.
 • Näistä AVL:stä tai viraston palveluiden käytöstä johtuvissa tai niihin liittyvissä riita-asioissa yksinomainen toimivalta on viraston kotipaikan tuomioistuimella, mikäli pakottavia lakisääteisiä säännöksiä ei voida soveltaa.
 • Sopimuskieli on saksa. Jos nämä yleiset sopimusehdot käännetään muille kielille, saksankielinen versio on ensisijainen, jos kyseessä ovat ristiriidat tai tulkintakysymykset.
 • Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (OS), joka löytyy Internet-osoitteesta https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Virasto ei kuitenkaan ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimuksesta johtuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille ilman viraston suostumusta.
 • Virastolla on oikeus siirtää sopimuksesta johtuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmansille osapuolille, jos se on asiakkaalle kohtuullista eikä tilauksen kokonaismenestys vaarannu.
 • Virasto pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjät ovat velvollisia säännöllisesti perehtymään voimassa oleviin yleisiin sopimusehtoihin ja mukauttamaan viraston palveluiden käyttöään niiden mukaisesti. Viraston palvelujen käytön jatkaminen muutettujen yleisten sopimusehtojen voimaantulon jälkeen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.