Please enter a search term:

Tekijänoikeus

Johdanto

Nämä yleiset tekijänoikeusehdot (jäljempänä "ehdot") säätelevät Digital Agencyn (jäljempänä "virasto") ja viraston yrityssivuilla tarjotun sisällön käyttäjien, mukaan lukien asiakkaat, yhteistyökumppanit ja verkkosivuston kävijät (jäljempänä "käyttäjät"), välistä suhdetta. Ehtojen tarkoituksena on selventää osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia tekijänoikeuksiin ja niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin liittyen.

Soveltamisala

Ehtoja sovelletaan kaikkeen viraston yrityssivuilla tarjottavaan sisältöön, mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikat, logot, videot, äänimateriaalit, ohjelmistot, tietokannat, muotoiluelementit ja muut tekijänoikeudella suojatut teokset (jäljempänä "sisältö"). Käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan ehtoja ja tiedottamaan sisällöstä.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeussuoja

Viraston yrityssivujen sisältö on suojattu sovellettavan tekijänoikeuslain ja asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Virasto tai sen lisenssinantajat omistavat tekijänoikeudet ja kaikki niihin liittyvät oikeudet sisältöön, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Sisällön käyttö ilman viraston tai sen lisenssinantajien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty, paitsi näiden ehtojen tai sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Suojan laajuus

Tekijänoikeuslainsäädäntö suojaa sisällön oikeuksien omistajia luvattomalta käytöltä, kopioinnilta, jakelulta, yleisön saataville saattamiselta, muokkaamiselta, muuntamiselta tai muulta suojattujen teosten hyödyntämiseltä. Tämä kattaa myös sisältöön sisältyvien ideoiden, käsitteiden, mallien ja muiden aineettomien esitysten suojan.

Sallittu käyttö

Käyttäjät saavat käyttää viraston yrityssivujen sisältöä vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin, ellei nimenomaisesti toisin sallita. Sisältöä ei saa jäljentää, levittää, esittää julkisesti, muokata, muuntaa tai muuten hyödyntää kokonaan tai osittain, paitsi sovellettavan lain sallimissa rajoissa tai viraston tai sen lisenssinantajien etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Lisenssit ja käyttöoikeudet

Lisenssien myöntäminen

Virasto voi myöntää käyttäjille rajoitettuja, peruutettavissa olevia, ei-yksinomaisia ja ei-siirrettävissä olevia lisenssejä sisällön käyttämiseen näiden ehtojen mukaisesti tai erillisellä sopimuksella. Lisenssin laajuus ja ehdot määritetään tapauskohtaisesti, ja virasto voi päättää niistä oman harkintansa mukaan. Käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan lisenssejä ja käyttöoikeuksia kulloistenkin ehtojen mukaisesti.

Asiakkaiden käyttöoikeudet

Viraston asiakkailleen tarjoamien sopimuspalvelujen puitteissa virasto voi myöntää asiakkaille käyttöoikeuksia luotuun sisältöön. Tällaiset käyttöoikeudet voivat olla yksinkertaisia tai yksinoikeuksia, ja ne voivat liittyä tiettyihin käyttötapoihin, hyödyntämistapoihin tai alueisiin. Käyttöoikeuksien tarkat ehdot määritellään kulloisessakin sopimuksessa tai viraston yleisissä sopimusehdoissa.

Yhteistyökumppaneiden käyttöoikeudet

Virasto voi myöntää kumppanuuksien tai yhteistyön puitteissa käyttöoikeuksia sisältöön yhteistyökumppaneilleen. Käyttöoikeuksia koskevat ehdot on määriteltävä asianomaisissa sopimuksissa, ja virasto voi määritellä ne oman harkintansa mukaan.

Käyttäjien vastuu

Lainmukainen käyttö

Käyttäjät ovat vastuussa viraston yrityssivustojen sisällön laillisesta käytöstä ja näiden ehtojen sekä kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisesta. Käyttäjät sitoutuvat kunnioittamaan viraston ja sen lisenssinantajien tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia eivätkä ryhdy mihinkään toimiin, jotka voivat johtaa tällaisten oikeuksien loukkaamiseen.

Vastuu rikkomuksista

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista, joita virastolle tai sen lisenssinantajille aiheutuu siitä, että he rikkovat näissä käyttöehdoissa asetettuja velvoitteita tai käyttävät sisältöä luvattomasti. Käyttäjät ovat velvollisia korvaamaan virastolle ja sen lisenssinantajille kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat käyttäjien tekemistä oikeuksien loukkauksista.

Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Tavaramerkkien ja muiden merkkien suojaaminen

Viraston yrityssivuilla käytetyt tavaramerkit, logot, toiminimet ja muut erottamiskykyiset merkit on suojattu tavaramerkkilailla, yhtiöoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Käyttäjät ovat velvollisia kunnioittamaan näitä oikeuksia ja olemaan ryhtymättä mihinkään toimiin, jotka voivat johtaa näiden oikeuksien loukkaamiseen.

Liikesalaisuuksien ja taitotiedon suojaaminen

Virastolla ja sen lisenssinantajilla on liikesalaisuuksia ja taitotietoa, jotka liittyvät sisältöön, sisällön luomisessa käytettyihin menetelmiin ja teknologioihin sekä viraston liiketoimintastrategioihin. Käyttäjät ovat velvollisia suojelemaan näitä liikesalaisuuksia ja taitotietoa ja olemaan ryhtymättä toimiin, jotka voivat johtaa niiden paljastumiseen tai luvattomaan käyttöön.

Muutokset ehtoihin ja edellytyksiin

Virasto pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjien on tarkistettava säännöllisesti voimassa olevat ehdot ja mukautettava sisällön käyttöään niiden mukaisesti. Sisällön käytön jatkaminen muutettujen ehtojen voimaantulon jälkeen katsotaan muutosten hyväksymiseksi.

Oikeussuojakeinot ja seuraamukset

Kieltokanteet

Virasto tai sen lisenssinantajat voivat vaatia, että käyttäjät, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja tai käyttävät sisältöä luvattomasti, lopettavat ja pidättäytyvät tällaisista rikkovista toimista. Tämä vaatimus on riippumaton muista vahingonkorvausvaatimuksista tai muista oikeussuojakeinoista.

Vahingonkorvausvaatimukset

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista, joita virastolle tai sen lisenssinantajille aiheutuu näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta tai sisällön luvattomasta käytöstä. Virasto tai sen lisenssinantajat voivat vaatia käyttäjiltä vahingonkorvausta, joka kattaa tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon tai saamatta jääneen voiton.

Sopimussakot

Virasto voi käyttäjien kanssa tekemiensä sopimusten tai sopimusten puitteissa määrätä sopimussakkoja näiden ehtojen rikkomisesta tai sisällön luvattomasta käytöstä. Sopimussakon määrä määritellään tapauskohtaisesti, ja se voi riippua rikkomuksen asteesta ja aiheutuneesta vahingosta.

Loppumääräykset

Kumottavuuslauseke

Jos jokin näiden ehtojen määräys on tai tulee pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen tilalle katsotaan sovituksi sellainen pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen määräys, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman määräyksen merkitystä ja tarkoitusta.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan sen maan lakia, jossa viraston kotipaikka sijaitsee, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä ja YK:n yleissopimusta tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista.

Oikeuspaikka

Näistä ehdoista tai sisällön käytöstä johtuvat tai niihin liittyvät riidat kuuluvat viraston sääntömääräisen kotipaikan tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Ehtojen kieli

Nämä ehdot on kirjoitettu saksaksi. Jos ehdot käännetään muille kielille, saksankielinen versio on ensisijainen, jos niissä on ristiriitaisuuksia tai tulkintakysymyksiä.